Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę naukową z dziedziny pracy socjalnej, pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa oraz literaturę popularno - naukową, encyklopedie, słowniki i podręczniki.W ciągu ostatniego roku biblioteka wzbogaciła księgozbiór o kolejne interesujące pozycje z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii oraz socjologii, filozofii i etyki.Do dyspozycji słuchaczy są również kasety audio i video z prezentacjami, projekty i pakiety edukacyjne, zapisane na CD. Czynna jest również czytelnia, z dostępem do Internetu - od poniedziałku do soboty - w godzinach pracy biblioteki.wtorek, 12 listopada 2019

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI PO NOWOŚCI KSIĄŻKOWE ;)


Przywództwo i zarządzanie w pomocy społecznej /
Trish Hafford-Letchfield, Kate Leonard, Nasa
Begum, Neil F. Chick ; [red. wyd. pol. Marta
Sokołowska]
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
2014.

Standardy pracy socjalnej - recenzja /
Małgorzata Porąbaniec ; Instytut Pedagogiki i
Psychologii.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach
2015

Kultura a zdrowie i niepełnosprawność /
redakcja naukowa Joanna Kowalska, Rafał Dziurla,
Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, 2018.

Polityka społeczna - teoria / Paul Spicker ;
[red. wyd. pol. Bogusława Urbaniak]
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
2014.

Organizator społeczności lokalnej :
refleksyjny praktyk / Tomasz Kaźmierczak,
Barbara Bąbska, Paweł Jordan, Magdalena
Dudkiewicz, Maria Mendel, Magdalena
Popłońska-Kowalska
Warszawa : Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL, cop. 2014.

Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej /
Izabela Podobas
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
2014. 

Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem
przemocy / Katarzyna Stanek
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
2014.

Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii
Europejskiej / Piotr Sałustowicz ; [Instytut
Rozwoju Służb Społecznych]
Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych,
2009.

Praca i polityka społeczna wobec wyzwań
integracji / pod red. Bożeny
Balcerzak-Paradowskiej ; aut. Bożena
Balcerzak-Paradowska [et al.]
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003.


Menedżer w perspektywie jutra / Jolanta Bieda
; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen.
Jerzego Ziętka w Katowicach
Katowice : Wydaw. ŚWSZ im. Gen. Jerzego Ziętka
2004

Powołanie jako imperatyw zawodowy : etos
polskich pielęgniarek w badaniach
socjologicznych / redakcja
naukowa Jolanta Łodzińska, Sławomir H. Zaręba,
Marcin Zarzecki
Warszawa : Kontrast, 2017.

Dobre praktyki samorządów : polityka na rzecz
osób niepełnosprawnych / [zespół red. Małgorzata
Domagała et al.]
Kraków : Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
2008.

Socjalny wymiar Europy : od niewolnictwa do
obywatelskości / Katarzyna Głąbicka
Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo,
cop. 2006.

Doradztwo i komunikowanie w działalności
przedsiębiorczej : praca zbiorowa / pod red.
nauk. Zygmunta Józefa Przychodzenia
Warszawa : Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego], 2004.


Praca socjalna jako edukacja ku zmianie : od
edukacji do polityki / [pod red. Marii Mendel,
Bohdana Skrzypczaka]
Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych
2013.

Praca socjalna : 30 wykładów / Frysztacki,
Krzysztof, red.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.


Miłość, władza i manipulacja w bliskich
związkach / Eugenia Mandal
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku
podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla
opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota
Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta
Szwałkiewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz et
al.] Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop.
2009.


Zdrowie i choroba : funkcjonowanie
psychospołeczne i zawodowe / red. nauk. Helena
Wrona-Polańska, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa
Pisula
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, 2016.


Środowisko zamieszkania w doświadczeniu osób
starszych : wybrane aspekty psychospołeczne w
ujęciu socjologicznym / Marek Niezabitowski
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,
2018.


Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu /
prof. Marcin Wojnar
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, 2017.

Poczucie sensu życia osób starszych :
inspiracje do edukacji w starości / Norbert G.
Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.


Oblicza rehabilitacji / red. nauk. Ewa Pisula,
Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Katarzyna Walewska
Warszawa : MediPage, cop. 2011.


Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i
opracowanie planu pomocy. : Poradnik praktyczny /
Teresa Jadczak-Szumiło
Kraków : Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów
SUPREMA LEX, 2018.


Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju
psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i
młodzieży / Maria Deptuła, Alicja Potorska,
Szymon Borsich
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright
2018. 

Przemoc domowa : czy można wybaczyć i być
razem? / Dorota Dyjakon
Warszawa : Difin, 2016.


ABC przeciwdziałania przemocy w
rodzinie-diagnoza, interwencja, pomoc /
Katarzyna Michalska Dorota Jaszczak-Kuźmińska
Warszawa : Fundacja Rozwoju Profilaktyki,
Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, 2014.


Psychologiczne uwarunkowania przemocy w
rodzinie : charakterystyka sprawców / Danuta Rode
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
2010. 

Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci : Oparte
na dowodach podejście do profilaktyki i
interwencji / Red. Arnon Bentovim Jenna Gray
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, cop 2017.


Interpersonalna trauma : mechanizmy i
konsekwencje / red. nauk. Agnieszka
Widera-Wysoczańska, Alicja Kuczyńska
Warszawa : Difin, 2011.


Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej
diagnozy do nowego modelu polityki społecznej /
pod red. Barbary Gąciarz i Seweryna Rudnickiego
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014.


Zrozumieć drugiego człowieka.Empatia w
medycynie i komunikacji społecznej / Red.
Jadwiga Jośko-Ochojska
Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny , 2015.
środa, 5 czerwca 2019

Prosimy o zwrot książek

Prosimy CZYTELNIKÓW o zwrot wypożyczonych książek w terminie 
do 11 czerwca 

Warto przeczytać


,, To, że jako istoty ludzkie jesteśmy wyjątkowi i jedyni w swoim rodzaju, wyróżnia nas spośród innych, nadając sens naszej egzystencji i wpływając w jednakowy sposób zarówno na naszą pracę twórczą, jak i na naszą zdolność do miłości. Kiedy uświadomimy sobie,że nie da się zastąpić jednego człowieka drugim, rola odpowiedzialności, jaką ponosimy za własne życie i jego podtrzymywanie, ukaże się nam w całej swej wielkości(...)
Sens życia stale ulega przemianom, lecz nigdy nie przestaje istnieć. Zgodnie z założeniami logoterapii, sens życia można odkryć na trzy sposoby: poprzez twórczą pracę lub działanie, poprzez doświadczanie czegoś lub kontakt z innym człowiekiem oraz poprzez to, jak znosimy nieuniknione cierpienie. Pierwszy sposób, dotyczący dokonań i osiągnięć jest dość oczywisty(…) Drugim ze sposobów odnajdywania sensu w życiu jest doświadczenie czegoś – na przykład dobroci, prawdy i piękna – poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą lub kulturą, a także, nie mniej ważny, bezpośredni kontakt z innym człowiekiem, którego wyjątkowości możemy doświadczyć poprzez miłość. Miłość to jedyna droga, aby w pełni ogarnąć pełnię jestestwa drugiego człowieka. Nikt nie zdoła uświadomić sobie istoty swego bliźniego, o ile go nie pokocha. Dzięki miłości jesteśmy bowiem zdolni dostrzec zasadnicze cechy ukochanej osoby, więcej, uświadamiamy sobie cały jej potencjał (…) Nigdy nie powinniśmy zapominać, że sens życia można odnaleźć nawet wtedy, gdy znajdziemy się w beznadziejnej sytuacji, twarzą w twarz z przeznaczeniem, którego nie sposób zmienić. Jedyne, co możemy wówczas zrobić, to być świadkami czegoś wyjątkowego, do czego zdolny jest tylko człowiek, a mianowicie przemiany osobistej tragedii w triumf ludzkiego ducha, upadku w zwycięstwo (…) ktoś, kto aktywnie stawia czoła życiowym problemom, jest jak człowiek, który zrywa kolejna kartkę z kalendarza, a następnie z pietyzmem odkłada ją do teczki, gdzie przechowuje już inne (…) taki człowiek może z dumą i radością myśleć o wielkim bogactwie ukrytym w swoich zapiskach, podobnie jak o całym swym życiu, które w pełni przeżył. Czy ktoś taki przejmie się pierwszymi oznakami starości? Czy będzie miał powód, aby zazdrościć młodszym od siebie lub snuć nostalgiczne wspomnienia o własnej utraconej młodości? Miałby zazdrościć mu możliwości, a może czekającej go przyszłości?- Nie, dziękuję – pomyśli ktoś taki.- Zamiast nowych możliwości mam w swoim skarbcu konkretne dokonania, nie tylko rzeczywistość dokonanej pracy i przeżytej miłości, ale również cierpienia, które zniosłem z odwagą. Powiem więcej: to z moich cierpień jestem najbardziej dumny, choć nie jest to coś, czego inni mogliby mi zazdrościć”.
( Viktor E. Frankl ,,Człowiek w poszukiwaniu sensu”.Viktor E. Frankl- profesor neurologii i psychiatrii Uniwersytetu Wiedeńskiego, twórca trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii- logoterapii, autor 32 książek, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, m.in. Auschwitz i Dachau)

wtorek, 26 lutego 2019

Zapraszamy do lektury

,,Pełna gotowość do adopcji wiąże się z otwartym przeżywaniem rodzicielstwa adopcyjnego w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim. Akt adopcji jako początek wspólnej drogi życia rodzinnego jest przełomowym dla małżonków momentem w kształtowaniu ich doświadczenia rodzicielstwa. Przyjęcie dziecka wyrażane jako osobowe zwrócenie się ku niemu wiąże się z odczytywaniem jego obecności jako doniosłego egzystencjalnie daru, który może znaleźć odwzajemnienie w ich darze bezwarunkowej akceptacji, miłości, woli uczestniczenia w jego życiu. (…) Dobro przejawia się przede wszystkim w radości przeżywania obecności dziecka jako osoby, jego bezwarunkowej akceptacji, daru miłości rodzicielskiej, wspierania go w osobowym rozwoju. (…) Autentyczne otwarcie się małżonków na osobę dziecka umożliwia im stawanie się i spełnianie praktycznie w każdym wymiarze rodzicielstwa’’( Arkadiusz Wąsiński:,, Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego" )
„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,„Diagnoza w resocjalizacji” ,Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.Nowości w bibliotece :
„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
o niedziela, marzec 07, 2010 0 komentarze