Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę naukową z dziedziny pracy socjalnej, pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa oraz literaturę popularno - naukową, encyklopedie, słowniki i podręczniki.W ciągu ostatniego roku biblioteka wzbogaciła księgozbiór o kolejne interesujące pozycje z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii oraz socjologii, filozofii i etyki.Do dyspozycji słuchaczy są również kasety audio i video z prezentacjami, projekty i pakiety edukacyjne, zapisane na CD. Czynna jest również czytelnia, z dostępem do Internetu - od poniedziałku do soboty - w godzinach pracy biblioteki.środa, 20 grudnia 2017

Zapraszamy do lektury ;)

Przyszłym pracownikom socjalnym polecamy książkę Jerzego Mallibrudy: ,, Rany i blizny psychiczne”: ,, U cierpiącej osoby odruchowo zostaje uruchamiany proces ,,zamrażania” doznań emocjonalnych, co pozwala przede wszystkim obniżyć intensywność doznawanego cierpienia (…) Nie ma w niej ostrego bólu, ale jest specyficzny rodzaj odrętwienia. Czasem ludzie określają ten stan mówiąc:,,poczułem się, jakby coś we mnie umarło”, ,,byłem jak nieżywy”, ,,to zabiło moje uczucia”(...) U części osób doświadczających cierpienia w sytuacji krzywdy utrwala się stan, który można porównać do niegojącego się oparzenia naskórka dłoni ubranej w cienką rękawiczkę. Bezpośrednio po oparzeniu założenie rękawiczek zmniejszało bolesność czynności wykonywanych palcami z uszkodzonym naskórkiem. Jednak ochronnych rękawiczek nie zdjęto i ich materia ocierająca wrażliwą po oparzeniu skórę uniemożliwia pełne zagojenie. Ten rodzaj sytuacji , rozgrywającej się w sferze ochrony własnych uczuć przed nadmiernym cierpieniem, u części osób skrzywdzonych powoduje, że wszelkie kontakty z rzeczywistością stają się drażniąco bolesne. Trudne jest wtedy także odróżnianie poszczególnych rodzajów uczuć. Osoba, u której utrwalił się ten wzór reagowania, jest bardzo często pobudzona emocjonalnie, ponieważ stosunkowo słabe bodźce mogą wywoływać jej reakcje. Jednak stałym tłem jej różnych przeżyć jest bolesne podrażnienie. Jest ono obecne w przeżywaniu nawet takich sytuacji, w których człowiek ma wyraźne powody do radości i zadowolenia z siebie. Powoduje to stałe zniekształcanie barwy i jakości doznawanych przez niego stanów emocjonalnych i utrudnia orientację w tych sprawach życiowych, które są związane z przeżywaniem uczuć. Ta bolesna nadwrażliwość emocjonalna może utrzymywać się przez wiele lat po doświadczeniu (…) Te dwa wzorce – znieczulenia i bolesnej nadwrażliwości – tworzą podstawowe warianty, w których utrwala się zapis emocjonalnego aspektu doświadczenia krzywdy (..) Oba wzorce - ,,uporczywe dążenie do mocy” i ,, używanie słabości” - tworzą najbardziej typowe schematy osobiste, w których trwale zapisało się doświadczenie bezsilności związane z sytuacją krzywdy(…) Stosowanie różnych form gwałtu, przemocy, przymusu, przełamywanie oporu itp. jest często motywowane dążeniem do uzyskania , choćby przez chwilę, poczucia własnej mocy i pragnieniem odreagowania stłumionej kiedyś złości(...)Krzywda jest przekazywana innym w formie przemocy dokonywanej przez byłe ofiary, często z pokolenia na pokolenie. Czasem dominuje krytyczne lub wrogie nastawienie do siebie, tworzące chroniczne poczucie zagrożenia wewnętrznego oraz tendencje do samokarania. Czasem przeważa przygnębiająca postawa wobec siebie związana z deprecjonowaniem własnej wartości i z brakiem nadziei (...) Czasem są to tendencje do wycofywania się i unikania potencjalnych źródeł ponownych porażek, czasem jest to wzmożona czujność i próby nieustannego kontrolowania otoczenia. Zdarza się, że utrwala się tendencja do atakowania innych w celu uzyskania przewagi nad tymi, którzy mogą zranić (...) Może się na przykład przejawiać w skłonności do tego, by czuć się osobą słabą i bezbronną w obliczu bieżących trudności, mimo że cechy aktualnej sytuacji i poziom osobistych kompetencji nie tworzą do tego podstawy. Może to być tendencja do odczuwania smutku i osamotnienia w samym środku świetnej zabawy, w której dana osoba bierze udział i jest otoczona wieloma życzliwymi jej ludźmi. Może to być także utrwalona postawa nieufności i poczucia zagrożenia w kontaktach z ludźmi postrzeganymi jako osoby, które mogą zranić i skrzywdzić, mimo braku z ich strony wrogich zamiarów. Te i podobne formy przeżywania swego położenia wśród ludzi przeważnie nie wynikają z realiów aktualnej sytuacji, ale stanowią emocjonalne echo minionych wydarzeń. Dość często się zdarza- gdy doświadczenie utrwalonej krzywdy pochodziło z okresu dzieciństwa- że człowiek zatrzaskuje się na wiele lat w kręgu utworzonym przez ślady dziecięcych doświadczeń. (…) Niektórzy nastawiają się przede wszystkim na to, by wygrać, a inni na to, by nie przegrać, ale i jedni, i drudzy czują, że muszą nieustannie zmagać się ze światem. Porażką może być wszystko - informacja o tym, że komuś innemu udało się zrobić coś dobrze, spełnienie cudzych oczekiwań, a nawet brzydka pogoda w okresie urlopu. A zwycięstwa- nawet jeśli się zdarzają- nie przynoszą głębokiej satysfakcji, ponieważ walka, jaka się rozgrywa, jest zmaganiem się z cieniami przeszłości, których i tak nie można pokonać w ten sposób (...) Opisane zjawiska, szczególnie związane ze sferą życia emocjonalnego, zniekształcają w istotnym stopniu sposób doświadczania codziennych sytuacji. (…) Dotyczy to zarówno zjawiska ,,znieczulenia”, w którym sygnały emocjonalne są słabe i niewyraźne, jak i zjawiska ,, bolesnej nadwrażliwości”, w którym na aktualne przeżycia nakłada się zniekształcające utrwalone tło przykrych stanów emocjonalnych. ’’

piątek, 31 marca 2017

Zaproszenie do lektury

,, Konieczność posiadania podstawowej wiedzy w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy medycznej wydaje się (…) czymś oczywistym. Dlaczego jednak tak niewiele wiemy na temat nagłych przypadków załamania się psychiki dziecka i możliwościach udzielenie wtedy pierwszej pomocy psychologicznej temu, kto znalazł się w takiej sytuacji? Taka wiedza- na temat funkcjonowania własnego aparatu psychicznego – jest szczególnie ważna dla dziecka, które przeżyło szok traumatyczny, kiedy to w jego głowie kłębią się nagle dramatyczne, sprzeczne z sobą, niespokojne odczucia i myśli.(…) Trudne okoliczności życia rodzące silny stres – współczesne traumy, nieudane związki uczuciowe, przeprowadzka do innego miasta, ciężka choroba zagrażająca życiu – mogą w sytuacji dużego obciążenia traumą, pomimo początkowo dobrego ,, gojenia się” traumatycznej rany, spowodować nowy wybuch kryzysu psychicznego. Jak u pacjentów z gruźlicą, którzy od chwili zachorowania noszą w swoim organizmie do końca życia pałeczki gruźlicy zamknięte niczym w kapsule, tak u pacjentów, którzy doznali traumy, przeżycia z nią związane tkwią w ich duszy niczym otorbione ziarenko i w przypadku osłabienia psychicznego mogą rozwinąć się z nową siłą. Tak jak złamana niegdyś kończyna przy zbyt silnym obciążeniu znowu daje się we znaki, tak osłabiona wskutek dramatycznych przejść psychika ludzka może- pod wpływem nowego stresu – nie wytrzymać i człowiek popada w chorobę.(…) Kontakt z dziećmi i młodzieżą po przeżytej traumie uczy, że pomaga im rozumienie samych siebie oraz zmian wewnętrznych i zewnętrznych, jakie się w nich dokonały. Wielki niepokój budzą u dzieci takie doznania, jak nagłe przypomnienie przeżytej traumy, uczucia paniki i lęku, itp. Jeśli zatem doświadczą, że jest przy nich dorosły, który orientuje się w ich przeżyciach, rozumie ich niechciane, męczące reakcje, a nawet potrafi je wyjaśnić, to ma dla dziecka duże znaczenie. Gdy zapytałem pewną nastolatkę, czy moje wyjaśnienia jej coś dały, odpowiedziała: Nie jestem już sama z tym szaleństwem w głowie...” ( Andreas Kruger ,,Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci”)
„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,„Diagnoza w resocjalizacji” ,Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.Nowości w bibliotece :
„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
o niedziela, marzec 07, 2010 0 komentarze